İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Niçin Önemlidir?

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yalnızca teknik ve tıbbi bir çalışma olarak ele alınamaz. İşçilerin beslenme, barınma olanakları, doğal çevrenin yaşanabilir olması, iş güvencesinin olması, sendikalaşma hakkı gibi pek çok konu işçilerin sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Burada “işçi sağlığı” dendiğinde mavi ve beyaz yakalı, kadrolu – taşeron, veya kamuda memur statüsünde bütün çalışanları kapsayacak şekilde ele alınmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmesinin ana nedeni; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek dü- zeyde garanti altına alınması gerekliliğidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği duyarlılığının ve çalışmalarının gelişmesinde, en başta işçilerin 200 yılı aşan mücadeleleri etkili olmuştur. Ayrıca ekonomik ve sosyal açıdan sanayileşmenin

sonuçlarından biri olarak kentleşme, çekirdek aile yapısına geçiş sonucu iş kazası ve meslek hastalıklarından etkilenen insan sayısındaki artış, işçinin iş göremez hale gelmesi ile birlikte ailenin yoksulluğa düşmesi, iş göremez hale gelen insanların maddi ve manevi toplumsal etkileri, güvensiz çalışma koşullarının işyerinde yabancılaşmaya ve iş veriminin düşmesine neden olması ve sosyal güvenlik ihtiyacının artması gibi faktörlerin etkisi olmuştur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yukarıdaki genel amaçlarının dışında; işyerlerinde yeterli güvenlik tedbirlerini alarak işçilerin korunması, işçileri tıbbi, fiziksel ve ruhsal açıdan en üst

seviyeye çıkarılması, işyeri ortamında sağlığa zarar verebilecek unsurların hijyenik önlemlerle ortadan kaldırılması, işçiler ile iş arasındaki uyumun sağlanması, meydana gelen sağlık zararlarının ve meslek hastalıklarının tespit edilerek işçilerin tedavi olmalarını sağlaması, karşılaşılan zararların derecelerini objektif ve bilimsel yollarla belirleyip değerlendirmenin yanı sıra işyerinin güvenliğinin de sağlaması, olası kazaları engelleyerek verimliliğin arttırılması hedefleri vardır.

İş Güvenliği Nedir? İş güvenliği

İşçilerin iş ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelerin, yok edilmesi veya azaltılması için getirilen yükümlülüklerden oluşan teknik kuralların bü- tününü ifade eden, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltan bir bilim dalıdır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedir?

ILO iş kazasını “belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olan, beklenmeyen, önceden planlanmayan bir olay” şeklinde tanımlamıştır. – 11 – Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise iş kazasını şöyle tanımlamaktadır: “Önceden planlanmamış ve çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, teçhizatın zarar görmesine, üretimin bir süre durmasına yol açan olaydır.” Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (SSGSS) 14. maddesine göre meslek hastalığı, “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebepleveya işin yürütüm şartları yüzünden uğ- radığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.”

İş Güvenliği Uzmanı

 

Her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, iş güvenliği uzmanı mühendislerimiz ile firmanıza tehlike grubunuza göre yasada belirtilen sürelerde hizmet vermektedir.

Rehberlik ve Danışmanlık

 • İş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlamalara ve organizasyonlara katkıda bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek,
 • Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

Risk Değerlendirmesi

 • Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak,
 • Gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma Ortamı Gözetimi

 • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak,
 • Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak,
 • Periyodik eğitimleri yapmak,
 • Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak.

Eğitim ve Bilgilendirme

 • İş güvenliği talimatlarını hazırlamak,
 • İş sağlığı talimatlarını hazırlamak,
 • Risk değerlendirme eğitimleri vermek.

Önceliğimiz insan olduğu için kaliteli hizmet anlayışını benimsedik. Global OSGB müşterileri arasında bulunan çeşitli firmalar sayesinde, Global OSGB’nin tecrübe ve bilgi birikimi en iyi seviyeye gelmiştir. Bu sayede portföyümüze kattığımız yeni firmaların yapılarını çok daha hızlı kavramakta ve en hızlı hizmeti verebilmekteyiz.

 

 

 

 

İşyeri Hekimliği

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
 • İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 • İş yerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
 • İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • İş yerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 • Rehberlik ve Danışmanlık
 • Çalışanların sağlık ve çalışma ortamının gözetimi,
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler,
 • Periyodik muayene ve incelemeler,
 • İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler.
 • Sağlık Gözetimi
 • Sağlık gözetimi konusunda bilgilendirme,
 • Gece postaları dahil sağlık gözetimi,
 • İşe dönüş muayenesi,
 • Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar,
 • Gebe ve emzikli çalışanların takibi,
 • Meslek ve kronik hastalıkların takibi,
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi,
 • Portör muayeneleri,
 • Gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri,
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme.
 • Eğitim ve Bilgilendirme
 • Genel sağlık eğitimi,
 • ilk yardım eğitimi,
 • İş sağlığı eğitimi,
 • Ergonomi eğitimi,
 • Bağımlılık yapan madde kullanımı.