Sıkça Sorulan Sorular

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almaz isek ne gibi cezalarla karşılaşırız ?

Bu sorunun yanıtı için sitemizdeki İDARİ PARA CEZALARI kısmını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

İş kazalarını bildirmek zorunlu mu ?
İş kazalarını aşağıdaki linkte bulunan adrese girerek bildirmek YASAL bir zorunluluktur. Bildirince sorumluluk yerine getirilmiş olur. Uzuv kabı vb yoksa tedavi hariç başkaca bir sorumluluk doğmaz. Yasal yükümlülüğü nedeniyle sağlık servisi (işveren adına) başvuran tüm kazalıları kayıt etmek ve tutanak düzenleyip şirket görevlilerine iletmek zorundadır. ( Müfettişler sağlık servisi kayıtlarındaki iş kazalarının bildirilmiş olup olmadığını kolaylıkla sorgulayabilir.) Böyle bir durumda bildirmemiş olmanın sorumluluğu işverene ait olup para cezası söz konusudur.
 

İş kazasını bildirmemenin cezası nedir?

İSG yasası madde 26 nın e fırkasına göre iş kazalarında kayıt tutmamanın cezası 2000 ila 5000 tl arasında işyerinin tehlike sınıfına göre değişmekte olup bildirmemenin cezası ise 5000 ila 11000 tl arasında değişmektedir. Cezalar vaka başınadır.
İstirahat raporu gerektirmeyen basit kazaları da bildirmek gerekir mi?
Yasal mevzuata göre işgöremezlik – hasta istirahat raporu – gerektirmeyen basit iş kazalarını da bildirmek zorunludur.
Yaralanan kimse olmasa da kazaların kayıtlarının tutulması gerekir mi?
Yaralanan yoksa, kazanın bildirimi gerekmez. Ancak ramak kala olarak ifade edilenler de dahil olmak üzere tüm kazaların kaydının tutulması zorunludur.
İş kazalarını nereye bildirmek gerekir?
Yeni yasal mevzuata göre iş kazalarını, elektronik ortamda ve şirketlerin e-Bildirge sistemi üzerinden aşağıdaki link kullanılarak, SGK ya bildirilmesi gerekir. Bunun dışında mahalli karakola da bildirim gerekmektedir.

Not:SGK İş Kazısı ve meslek hastalığı kılavuzu henüz güncellenmemiş olduğundan,  İş kanununun 77 maddesine atıf yaparak  “işyerinin tescilli bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devredilen bölge müdürlüğüne” de 2 gün içerisinde bildirim yapılmalıdır diyor. Ancak 77. madde İSG kanunun ile kaldırılmış olduğundan, ÇSGB Bölge Müdürlüğüne bildirim yapılmasına gerek yoktur. Zaten bölge müdürlükleri de kendilerine gönderilmemesini talep ediyor.)

Her kazayı mahalli karakola da bildirmek gerekir mi?
Mevzuatta tam bir açıklık olmamakla birlikte işgünü kaybı olmayan kazaların bildirilmesi gerekmez. Adli soruşturmaya yol açma potansiyeli olan bütün kazaları ise, aynı gün içerisinde mahalli karakola bildirmek gerekir.
Bildirimleri şirket adına kimler yapabilir?
Şirket şifrelerine sahip olması koşulu ile; İşveren, işveren vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından bildirim yapılabilir.
Taşeronların iş kazası bildirimleri kimin tarafından yapılmalıdır?
Her kaza kendi şirket görevlileri – kendi adına çalışanlar (BağKur) da ise kazalının kendisi – tarafından yasal süre içerisinde bildirilmesi gerekir. Ana işveren, işin sahibi olması nedeniyle taşeron şirketin kazayı bildirip bildirmediğini takip etmesi gerekir.
Bildirim hangi süre içerisinde yapılmalıdır?
İşyerinde olan kazalar 3 işgünü, işyeri dışında olan ve sonradan öğrenilen kazalar ise, öğrenilen tarihten sonraki 3 işgünü içerisinde SGK ya bildirilmelidir. Buna ek olarak Karakola 1 iş günü (aynı gün) içerisinde bildirim yapılmalıdır.
Bildirimde geç kalınması durumunda ne yapılması gerekir?
Mümkün olan en erken tarihte bildirmek gerekir. Gecikme nedeniyle ayrı bir takibat – ceza uygulanması söz konusu olabilecekse de, basit iş kazaları için takibat yapılması rutin bir uygulama değildir.
Bildirimi, imzalı kağıt ortamında yapmak gerekir mi?
SGK ya bildirim elektronik ortamda yapılabilmişse bu yeterlidir. Ayrıca ıslak imzalı bildirim gerekmez. Karakol için ise kazaya ilişkin ifade, tutanak vb. ıslak imzalı olarak yapılmalıdır.
İstirahat gereken kazaları kamu hastanelerine sevk etmek zorunlu mudur?
Kazalının tedavisi, kamu kurumlarının yanı sıra işyeri koşulları veya özel hastanelerde de yapılabilir. Ancak uzun süreli istirahat raporu gereken durumlarda, mutlaka işgöremezlik belgesi de düzenlenmelidir. Bu nedenle çok özel uzman tedavisi gerektiren durumlar hariç, iş kazalarında işgöremezlik belgesi düzenleyebilecek olan- özel veya kamu- kurumlarının tercih edilmesi tavsiye edilir.
Uzman tedavisi gerektiren iş kazası yaralanmalarında hastayı özel hastaneye veya hekime sevk edebilir miyiz?
Yaralının sağlığı ve vücut fonksiyonlarının korunması ön planda tutulması gerektiğinden, en iyi tedavi koşullarını sağlayacak olan merkeze sevk edilmesi doğal ve önceliklidir. Ancak bu sevk ve tedaviye paralel olarak, iş kazası zaptı tutularak mahalli karakol ve SGK ya yasal süreler içerisinde bildirimler mutlaka yapılmalıdır. Bunu takiben SGK anlaşmalı bir kuruma başvurarak işgöremezlik belgesinin düzenlenmesi de sağlanmalıdır.
MEVZUATTA İŞ KAZASI
6331 No’lu İSG Kanunu:
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
MADDE 14 – (1) İşveren;
a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.
b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.
(2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:
a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.
b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.
(3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.
(4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
MADDE 26
e) 14 üncü maddesinin:
·         birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı bin beş yüz Türk Lirası,
·         ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene iki bin Türk Lirası,
·         dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına iki bin Türk Lirası